Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 19 W CHRZANOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym współwłasność Powiatu Chrzanowskiego. Nadzór nad obiektem sprawuje Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. w Chrzanowie.
3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
4. Boisko czynne jest cały tydzień w godzinach od 7:00 do 22:00.
5. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień, pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
6. Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni z trawy syntetycznej nie wolno grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki).
3. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
c) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności;
d) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;
e) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;
f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
g) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
h) wprowadzania zwierząt;
i) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami itp.;
j) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
k) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.
4. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.

III. ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
2. Rzeczy osobiste wniesione na teren boiska wielofunkcyjnego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy.
4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
5. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczących obiektu, należy bezzwłocznie zawiadomić Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o., ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, tel. 660 828 840 lub 666 268 919.
6. Wykaz telefonów alarmowych:
Policja – 997, tel. kom. – 112
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999