Regulamin kompleksu sportowego „Wyszyńskiego”

Zarządcą „KOMPLEKSU SPORTOWEGO WYSZYŃSKIEGO” jest:

 • 1. Kompleks sportowy obejmuje: boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz boule, bieżnię oraz skocznię w dal.
 • 2. Kompleks sportowy przeznaczony jest do celów treningowych i sportowo-rekreacyjnych.
 • 3. Kompleks sportowy jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 22:30.
 • 4. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo do korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą mają osoby (grupy), które dokonały wcześniejszej rezerwacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
 • 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu sportowego.
 • 6. Rezerwacji można dokonać mailowo:

zop.chrzanow@gmail.com lub osobiście w biurze Zarządu Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. w Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19 (pon. – pt., godz. 7:00-14:30). Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wcześniejszej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz podpisanie umowy.

 • 7. Użytkownicy na terenie kompleksu sportowego mogą korzystać wyłącznie z obuwia sportowego. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, plastikowymi, gumowymi
  oraz szpilek.
 • 8. Zabrania się korzystania z obiektu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 • 9. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
 •  – palenia tytoniu,
 •  – spożywania napojów alkoholowych,
 •  – przyjmowania środków odurzających,
 •  – przebywania na nich osób w stanie nietrzeźwym,
 •  – zaśmiecania,
 •  – przebywania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców,
 •  – wprowadzania psów i innych zwierząt,
 •  – przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
 • – stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo,
 • – zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu.
 • 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kompleksu sportowego
  oraz znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich
  – ich opiekunowie/rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 • 11. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu sportowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu sportowego.
 • 12. Wejście na teren kompleksu sportowego jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
 • 13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag administratora, do przestrzegania przepisów Ppoż.  oraz BHP.
 • 14. Kompleks sportowy jest monitorowany wobec czego każda osoba, która w sposób nieprawidłowy, niezgodny z regulaminem korzysta z obiektu zostanie zidentyfikowana i pociągnięta
  do odpowiedzialności administracyjnej. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie,
  przy ul. Wyszyńskiego 19.
 • 15. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać mailowo: zop.chrzanow@gmail.com.
Regulamin korzystania z zadaszonego kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej nr 10
im. Armii Krajowej w Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19

I. Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem kortu tenisowego jest Powiat Chrzanowski oraz Gmina Chrzanów
2. Administratorem obiektu jest Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z o.o.
3. Regulamin określa korzystanie zadaszonego kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej W Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19
4. Kort jest czynny:
Poniedziałek – Piątek od godz. 7.00 do godz. 22.00
Sobota – Niedziela od godz. 8.00 do godz. 16.00
5. Kort służy do gry w tenisa.

II. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje:
Wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu.

III. Postanowienia porządkowe:
1. Osoby przebywające na korcie zobowiązane są do :
a) Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i sanitarnych,
b) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania,
c) Powstrzymania się od działań mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,
d) Stosowania się do zasad postępowania i uwag osób obsługujących kort.
2. Na terenie kortu tenisowego zabrania się:
a) Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz waporyzatorów,
b) Wchodzenia i przebywania na terenie kortu ze zwierzętami,
c) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
d) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie używanych za obelżywe.
3. Osoby do lat 13 mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Z kortu mogą korzystać wyłącznie osoby w pełni zdrowe, w stosunku do których nie istnieją przeciwskazania do gry w tenisa.
5. Właściciel ani administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia niezawinione przez siebie, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
6. Użytkownicy kortu zobowiązani są do korzystania z kortu w stroju sportowym i obuwiu przystosowanym do gry w tenisa.
7. Z kortu może korzystać maksymalnie 4 osoby na jednej sesji( debel). Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone z trenerem.
8. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortu ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i jest zobowiązany do ich naprawienia na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, oraz ogólnych zasad obowiązujących na kortach tenisowych, zostaną wyproszone z kortu bez prawa zwrotu dokonanych opłat.
10. Na korcie możliwe jest organizowanie zawodów i turniejów tenisowych.

IV. Zasady wnoszenia opłat i dokonywania rezerwacji kortów.
1. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do gry w tenisa określa cennik.
2. Opłatę za korzystanie z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.
3. Za zniszczenie wypożyczonego sprzętu uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
4. Rezerwacji kortu dokonuje się osobiście w biurze Zarządu Obiektów Powiatowych Sp. z o.o.,
ul. Wyszyńskiego 19 ( od poniedziałki do piątku, w godz. 7:00-14:30) lub mailowo (zop.chrzanow@gmail.com).
5. Pracownik obsługi kortu jest uprawniony do wynajęcia kortu innej osobie, jeżeli osoba rezerwująca nie stawi się na korcie w ciągu 10 minut licząc od początku terminu rezerwacji i nie powiadomi obsługi
o możliwym spóźnieniu.
6. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę czas gry nie ulega wydłużeniu.
7. Administrator obiektu ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeżeli jest to uzasadnione awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem technicznym obiektu a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

V. Zajęcia z instruktorami:
1. Organizowanie płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z administratorem obiektu.
2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom w toku takich zajęć.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
3. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub w głównej siedzibie administratora obiektu przy ul. Wyszyńskiego 19.