Regulamin korzystania z hal sportowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SP. Z O. O.

1. Wejście na obiekt zarządzany przez Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.

2. Hale/sale sportowe są administrowane przez Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o.,  ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów,                       tel. 666 268 919, 660 828 840.

3. Hale/sale sportowe czynne są:

• od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 23:00

• w sobotę i w niedzielę w godz.: wg harmonogramu.

4. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16.00 hala/sala sportowa udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w placówka oświatowych Powiatu Chrzanowskiego.

5. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych o których mowa w pkt. 3 obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym. Szczegółowe zasady wynajmu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieudostępniania hali/sali w święta wypadające w dniach pracy.

7. Korzystanie z hali/sali odbywa się w oparciu o harmonogram po uzgodnieniu z administratorem.

8. Za korzystanie z hali/sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

9. Z hali/sali sportowej korzystać mogą:

• grupy zorganizowane,

• dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

• zakłady pracy, instytucje, organizacje,

• osoby fizyczne,

• dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

• kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych zgłoszonych Zarządowi Obiektów Powiatowych Sp. z o. o.,

• osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.

10. Z hali/sali sportowej nie mogą korzystać osoby:

• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,

• z przeciwwskazaniami lekarskimi.

11. Obowiązkiem osób korzystających z hali/sali sportowej jest:

• punktualne rozpoczęcie i zakończenie zajęć,

• pozostawienie okryć wierzchnich, obuwia oraz plecaków, toreb itp. w szatni,

• założenie właściwego obuwia sportowego tzw. „halówek” lub z białą podeszwą (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,

• utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,

• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,

• przebywanie na hali tylko i wyłącznie w czasie określonym harmonogramem,

• zabezpieczenia swojego mienia we własnym zakresie.

12. Przebywającym na terenie obiektu sportowego kategorycznie zabrania się:

• palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

• wnosić i używać sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych,

• blokowania dróg ewakuacyjnych,

• wprowadzania zwierząt.

13.  Przebywającym na terenie hali/sali sportowej kategorycznie zabrania się:

• wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach,

• wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,

• przesuwać sprzętu po płycie boiska – sprzęt należy przenosić,

• żucia gumy,

• samodzielnego rozkładania i składania słupków do siatkówki bez nadzoru nauczyciela, trenera, instruktora, obsługi hali,

• korzystania z magazynu sprzętu sportowego szkoły,

• korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,

• wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym.

14. Biorący w udostępnienie, prowadzący zajęcia, trener zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć – wszelkie usterki zgłosić obsłudze obiektu.

15. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

16. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych obiektu po każdych zajęciach.

17. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.

18. Biorący w udostępnienie ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody przez podopiecznych, zniszczony sprzęt, urządzenia znajdujące się na obiekcie.

19. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

20. Za przedmioty pozostawione w obiekcie sportowym administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

21. Na terenie obiektu sportowego zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

22. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

25. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

26. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub w wydzielonej i zabezpieczonej części parkietu.

27. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

28. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Administrator, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń Kodeks Cywilny.

29. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali sportowej.

Telefon kontaktowy: 666 268 919, 660 828 840.