Regulamin korzystania z lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

1. Lodowisko jest obiektem Powiatu Chrzanowskiego, zarządzanym przez Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z. o. o., zwany dalej Zarządcą.
2. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem lodowiska.
3. Lodowisko jest czynne codziennie: – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-21:00 wg harmonogramu ustalonego przez Zarządcę.
4. W weekendy, dni wolne od pracy, ferie – lodowisko jest dostępne dla klientów indywidualnych od 10:00-21:00 wg harmonogramu ustalonego przez Zarządcę.
5. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26-go roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym –  za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
6. Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
7. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
8. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, które wypożyczyły zegarek aktywacyjny. Zegarek należy zachować do momentu rozliczenia.
9. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
10. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób.
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi lodowiska. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może skutkować wezwaniem ochrony i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.
12. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach i muszą być wyposażone w kaski ochronne.
14. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
15. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
b) siadania na bandach okalających lodowisko,
c) rzucania śniegiem,
d) jazdy z dziećmi na rękach,
e) wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska bez butów z łyżwami,
g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.: jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,
h) wprowadzania zwierząt,
i) chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
16. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
18. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
21. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
22. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
23. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Wypożyczalnia jest czynna 15 minut przed otwarciem płyty lodowiska.
2. Zegarki i łyżwy wypożycza się według cennika na czas pobytu na lodowisku.
3. W wypadku nieoddania łyżew po zakończeniu czasu ich wypożyczenia pobierana będzie opłata jak za wypożyczenie na okres kolejnej 1 godziny.
4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie zegarka lub łyżew.
5. Za kradzież albo zniszczenie zegarka lub łyżew będzie pobierana opłata w wysokości:
a) zegarek: 50 zł,
b) łyżwy: jak za nowy sprzęt.
6. Dzieciom do lat 7, niebędących pod opieką dorosłego opiekuna, zegarka oraz łyżew się nie wypożycza.
7. Przy wypożyczaniu jak i przy oddawaniu zegarka i łyżew obowiązuje kolejka.
8. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu.
9. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
10. Uwagi na temat działania wypożyczalni należy kierować do Zarządcy lodowiska.