Regulamin wynajmu obiektów sportowych będących w zarządzie Zarządu obiektów Powiatowych Sp. z o.o. w Chrzanowie

REGULAMIN WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z O. O. W CHRZANOWIE

 

                                                                        § 1

 

1. Obiekty sportowe będące w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. służą
do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Hala/sala sportowa jest czynna:
– poniedziałek – piątek w godz. 7:00-23:00,
– sobota – niedziela – po uzgodnieniu z zarządcą zgodnie z harmonogramem.
4. W razie potrzeby godziny funkcjonowania hali/sali mogą ulec zmianie.
5. Halę/salę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych
z wychowania fizycznego szkołom, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych sekcjom sportowym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wg odrębnych umów.
6. W czasie wolnym od zajęć, hala/sala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym
i grupom zorganizowanym.

                                                                        § 2

1. Wynajem obejmuje:
1) halę główną z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, piłkę nożną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespole Szkół w Libiążu.
2) salę gimnastyczną z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Chrzanowie.
3) sale fitness przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini i Zespole Szkół w Libiążu.
2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania
z jednej szatni, natrysku w czasie, który obejmuje umowa udostępnienia, chyba że ustalono inaczej.
3. Pomieszczenia obiektów sportowych będących w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym (pełnoletnim) przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy udostępnienia zawartej z zarządcą i bezwzględnego przestrzegania jej postanowień oraz Regulaminu korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP. Sp. z o. o.
4. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń obiektów sportowych zobowiązane
są do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. najwcześniej 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć. Data rozpoczęcia zajęć jest równoznaczna z datą zaplanowanych pierwszych zajęć. Grupy korzystające z obiektów mają obowiązek wybrania spośród siebie opiekuna grupy, który będzie ich reprezentować przed zarządcą i personalnie ponosił odpowiedzialność za grupę zgodne z Regulaminem.
5. Warunkiem możliwości korzystania z hali/sali jest podpisanie umowy udostępnienia określającej zasady, terminy korzystania z hali, warunki płatności, prawa i obowiązki stron oraz akceptacja Regulaminu korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP Sp. z o. o.
6. Za przygotowanie umowy oraz zorganizowanie możliwości wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z o. o.
7. Na hali/sali sportowej prowadzony jest dziennik zajęć zrealizowanych przez poszczególne grupy,
na podstawie którego następuje naliczenie należności za wynajem. Osoby korzystające z hali/sali sportowej zobowiązane są do bieżącego wpisywania się do dziennika zajęć.

                                                                          § 3

 

1. Za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. pobierane są opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
2. O pierwszeństwie rezerwacji hali/sali decyduje:
1) chęć zawarcia umowy na okres co najmniej 6 miesięcy.
2) kolejność złożenia wniosku.
3. Organizowanie wszelkich imprez sportowych musi być zgłoszone co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a w przypadku organizowania imprez masowych Biorący w Udostepnienie ma obowiązek zgłoszenia imprezy jako masowej oraz dopełnienie formalności z tym związanych.
4. Biorący w udostępnienie halę/salę sportową zobligowani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie).
5. Osoby korzystające z obiektów sportowych zarządzanych przez Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. zobowiązane są do zapoznania się Regulaminem korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP Sp. z o .o oraz z niniejszym regulaminem i bezwzględnego ich przestrzegania.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 r.