Regulamin wynajmu obiektów sportowych

REGULAMIN WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z O. O. W CHRZANOWIE

§ 1

1. Obiekty sportowe będące w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. służą  do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala/sala sportowa jest czynna:

– poniedziałek – piątek w godz. 7:00-23:00,

– sobota – niedziela – po uzgodnieniu z zarządcą zgodnie z harmonogramem.

4. W razie potrzeby godziny funkcjonowania hali/sali mogą ulec zmianie.

5. Halę/salę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego szkołom, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych sekcjom sportowym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wg odrębnych umów.

6. W czasie wolnym od zajęć, hala/sala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Wynajem obejmuje:

1) halę główną z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, piłkę nożną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespole Szkół w Libiążu.

2) salę gimnastyczną z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie.

3) sale fitness przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini i Zespole Szkół w Libiążu.

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni z natryskami i WC w czasie, który obejmuje umowa udostępnienia.

3. Pomieszczenia obiektów sportowych będących w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym (pełnoletnim) przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy udostępnienia zawartej z zarządcą i bezwzględnego przestrzegania jej postanowień oraz Regulaminu korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP. Sp. z o. o.

4. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń obiektów sportowych zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. najwcześniej 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć. Data rozpoczęcia zajęć jest równoznaczna z datą zaplanowanych pierwszych zajęć. Grupy korzystające z obiektów mają obowiązek wybrania spośród siebie opiekuna grupy, który będzie ich reprezentować przed zarządcą i personalnie ponosił odpowiedzialność za grupę zgodne z Regulaminem.

5. Warunkiem możliwości korzystania z hali/sali jest podpisanie umowy udostępnienia określającej zasady, terminy korzystania z hali, warunki płatności, prawa i obowiązki stron oraz akceptacja Regulaminu korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP Sp. z o. o.

6. Za przygotowanie umowy oraz zorganizowanie możliwości wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z o. o.

7. Na hali/sali sportowej prowadzony jest dziennik zajęć zrealizowanych przez poszczególne grupy, na podstawie którego następuje naliczenie należności za wynajem. Osoby korzystające z hali/sali sportowej zobowiązane są do bieżącego wpisywania się do dziennika zajęć.

§ 3

1. Za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie Zarządu Obiektów Powiatowych Spółka z o. o. pobierane są opłaty zgodnie z uchwałą nr 39/98/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku dotyczącą ustalenia opłat za korzystanie z powiatowych obiektów sportowych w Powiecie Chrzanowskim z późniejszymi zmianami.

2. Cennik udostępniania obiektów sportowych:

Hala sportowa:

1) 110,00 zł/h brutto – udostępnienie całego obiektu wraz z zapleczem sanitarnym na imprezy komercyjne.

2) 65,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego zorganizowanym grupom mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na cele kulturalne i sportowe.

3) 45,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego dla organizacji i klubów sportowych, które:

– organizują wydarzenia mające istotne znaczenie dla promocji Powiatu Chrzanowskiego,

– szkolą dzieci i młodzież z Powiatu Chrzanowskiego do 18 roku życia,

oraz dla:

– powiatowych służb, tj.: Policja, Straż Pożarna, itp.

– szkół, których organem prowadzącym nie jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

4) 1,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego w celu przeprowadzenia imprez pod patronatem Starosty Chrzanowskiego organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i kluby sportowe za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego oraz Uczniowskim Klubom Sportowym osiągającym sukcesy sportowe na arenie szczebla ogólnopolskiego za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Sala sportowa:

1) 70,00 zł/h brutto – udostępnienie całego obiektu wraz z zapleczem sanitarnym na imprezy komercyjne.

2) 45,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego zorganizowanym grupom mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na cele kulturalne i sportowe.

3) 37,50 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego dla organizacji i klubów sportowych, które:

– organizują wydarzenia mające istotne znaczenie dla promocji Powiatu Chrzanowskiego,

– szkolą dzieci i młodzież z Powiatu Chrzanowskiego do 18 roku życia,

oraz dla:

– powiatowych służb, tj.: Policja, Straż Pożarna, itp.

– szkół, których organem prowadzącym nie jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

4) 1,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego w celu przeprowadzenia imprez pod patronatem Starosty Chrzanowskiego organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i kluby sportowe za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego oraz Uczniowskim Klubom Sportowym osiągającym sukcesy sportowe na arenie szczebla ogólnopolskiego za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Sala fitness:

1) 35,00 zł/h brutto – udostępnienie w celu przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

3.    O pierwszeństwie rezerwacji hali/sali decyduje:

1) chęć zawarcia umowy na okres co najmniej 6 miesięcy.

2) kolejność złożenia wniosku.

4.  Organizowanie wszelkich imprez sportowych musi być zgłoszone co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a w przypadku organizowania imprez masowych Biorący w Udostepnienie ma obowiązek zgłoszenia imprezy jako masowej oraz dopełnienie formalności z tym związanych.

5. Biorący w udostępnienie halę/salę sportową zobligowani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie).

6. Osoby korzystające z obiektów sportowych zarządzanych przez Zarząd Obiektów Powiatowych Spółka z o. o.  zobowiązane są do zapoznania się Regulaminem korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez ZOP Sp. z o .o oraz z niniejszym regulaminem i bezwzględnego ich przestrzegania.

7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 r.